Instalacja fotowoltaiczna z dofinansowaniem Prosument

Prosument i odnawialne źródła energii

Narodowy Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej jest organizatorem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Program ten promuje produkcję energii z jej odnawialnych źródeł a docelowo ma na celu zmniejszenie emisji CO2. Dodatkowo, wspiera rozwój rynku dostawców i instalatorów urządzeń, oraz wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy w tym segmencie gospodarki. Jednocześnie ma wpływać na zwiększenie wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii i odpowiedzialności za stan środowiska.

Osiągnięcie tych celów ma się wiązać z zakupem i montażem u inwestorów indywidualnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych instalacji do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zachętą do tej inicjatywy ma być system wsparcia finansowego.

Dofinansowanie do Programu

Inwestor może złożyć wniosek o kredyt preferencyjny, finansujący nawet do 100% kosztów. Fundusz zapewnia bardzo atrakcyjne oprocentowanie, wynoszące 1% w skali roku oraz długi okres kredytowania, do 15 lat. Sprawia to, że środki wydane praktycznie odpowiadają cenie instalacji, a uwzględniając inflację i rozłożenie spłaty w czasie- realny koszt jest niższy, niże cena zakupu i montażu. Dodatkowo, w ramach Programu, można ubiegać się o dotację wynoszącą 20 lub 40% dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie można składać w trzech kanałach: bezpośrednio w WFOŚiGW, za pośrednictwem banków, współpracujących w ramach Programu oraz w gminach.

Wymagania stawiane instalacjom

Instalacja odnawialnego źródła energii, aby mogła stanowić podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze strony WFOŚiGW, musi spełniać pewnie wymagania techniczne. Można stosować tylko urządzenia nowe, posiadające gwarancję na co najmniej 5 lat i instrukcję użytkowania i obsługi w języku polskim. Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać certyfikat zgodności z odpowiednią normą. Instalacja musi posiadać licznik energii elektrycznej, który umożliwi gromadzenie i lokalną prezentacje danych o ilości elektrycznej wytworzonej oraz podłączenie modułu do przesyłania danych. Powinna być możliwość podłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej lub magazynowania wytworzonej energii w akumulatorach lub innych urządzeniach.
W ustawie zostały tez określone wymagania, jakie musi spełnić osoba która wykonuje projektowanie instalacji fotowoltaicznych. Projekt musi zawierać schemat instalacji, kosztorys, opis oraz parametry techniczne urządzeń, powinien tez być wykonany przez osobę która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. Załącznikiem do dokumentacji jest wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.

Warunki stawiane wykonawcom

Montaż instalacji fotowoltaicznej warto powierzyć specjalistycznej firmie. Wykonawca instalacji musi spełniać określone przez Ustawodawcę wymagania. Powinien posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych. Alternatywnie może posiadać świadectwo kwalifikacji, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji. Może też posiadać certyfikat instalatorów OZE, wydany przez Prezesa Urzędu Dozoru technicznego lub być przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *